logo_300

Klantenservice

Algemene Voorwaarden

1 Definities
Afnemer: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Dinky Design Sport in contact treedt over de totstandkoming van een Overeenkomst;
Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Dinky Design Sport en Afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst;
Order: iedere opdracht van Afnemer aan Dinky Design Sport;
Producten: alle zaken en direct met de levering van die zaken samenhangende diensten die het onderwerp zijn van een overeenkomst.

2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van Dinky Design Sport en Afnemer.
De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarde van Afnemer wordt door Dinky Design Sport uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3 Aanbiedingen, totstandkoming van de Overeenkomst en opgave en aanduidingen van producten
Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien door Dinky Design Sport uitvoering aan een Order wordt gegeven. Alle opgaven door Dinky Design Sport van getallen, specificaties, en/of andere aanduidingen van de Producten zijn met zorg gedaan. Dinky Design Sport kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen. Dinky Design Sport behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.

4 Levering
Op het moment dat Dinky Design Sport uw bestelling ontvangt, wordt deze met de grootste zorg in behandeling genomen. Leveringen vinden plaats nadat het verschuldigde bedrag is gestort op de rekening van Dinky Design Sport. Leveringen vinden in principe plaats binnen vijf werkdagen na ontvangst van uw betaling.
De hiervoor omschreven termijn is indicatief, een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn.
De artikelen van Dinky Design Sport zijn doorgaans uit voorraad leverbaar. Soms komt het voor dat een artikel (tijdelijk) uitverkocht is; Dinky Design Sport houdt dan de bestelling aan.
Mocht een artikel niet meer leverbaar zijn dan ontvangt Afnemer het aankoopbedrag van dat artikel retour.

5 Verzending
Om de bestelling veilig bij Afnemer te krijgen, verstuurt Dinky Design Sport pakketen via PostNL of DHL. De bijdrage in de verzendkosten bedraagt € 2,50 voor brievenbuspost, € 6,75 voor pakketten tot maximaal 10 kg en € 12,25 voor pakketten boven 10 kg (maximaal tot 30 kg). Levering geschiedt uitsluitend in Nederland.

Extra transportkosten

Voor grotere artikelen zoals trampolines, tafeltennistafels, tafelspellen, fitness e.d. gelden afwijkende transportkosten en langere levertijden!
De exacte kosten worden automatisch in uw winkelwagen verwerkt.

6 Betaalwijze
Betaling geschiedt door middel van vooruitbetaling op rekening van Dinky Design Sport d.m.v. iDEAL of bankoverschrijving.
Wanneer het bedrag op de rekening van Dinky Design Sport is bijgeschreven wordt de bestelling toegestuurd.

7 Retourgarantie Producten Verkoop-op-afstand
Afnemer heeft het recht de afgeleverde, maar niet in gebruik genomen, producten binnen 14 dagen na ontvangst aan Dinky Design Sport te retourneren. Dinky Design Sport zal dan aan Afnemer de ontvangen koopsom exclusief de verzendkosten binnen 14 dagen terugbetalen, indien de betreffende zaken nog voor verkoop geschikt zijn, dat ter beoordeling van Dinky Design Sport en onder de navolgende voorwaarden:
* Retourzendingen kunnen alleen plaatsvinden na overleg met Dinky Design Sport.
* Creditering van geretourneerde zaken zal slechts plaatsvinden indien aan het afgeleverde geen enkele wijziging is aangebracht en het afgeleverde dient in ongeschonden staat te zijn.
* Retourzending van een product dient te geschieden in de originele verpakking.
* De kosten van frankering van de retourzending zijn voor Afnemer.
* Aanbiedingen, koopjes enof speciale uitverkoopacties vallen buiten deze regeling en kunnen derhalve niet geruild worden.
 
8 Ruilen
Afnemer heeft het recht om de afgeleverde, maar niet in gebruik genomen, producten binnen 14 dagen na ontvangst te ruilen, indien de betreffende zaken nog voor verkoop geschikt zijn, dat ter beoordeling van Dinky Design Sport en onder de navolgende voorwaarden:
* Ruilen kan alleen plaatsvinden na overleg met Dinky Design Sport.
* Indien Afnemer een Product wil ruilen wordt het vervangende Product toegezonden nadat het te ruilen Product door Dinky Design Sport in ongeschonden staat is ontvangen. De verzendkosten voor het terugsturen van het te ruilen Product zijn voor rekening van Afnemer. Het Product dient te worden verzonden in de originele verpakking. Afnemer betaalt voor het vervangende Product, indien het vervangende Product een hogere waarde vertegenwoordigt, het verschil in kosten. Indien het vervangende Product een lagere waarde vertegenwoordigt wordt het verschil aan Afnemer terugbetaald. De verzendkosten van het vervangende Product komen wederom voor rekening van Afnemer!
* Aanbiedingen, koopjes enof speciale uitverkoopacties vallen niet onder deze regeling en kunnen derhalve ook niet geruild worden.
 

9 Garantie
Dinky Design Sport garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
De garantie op alle artikelen bedraagt 2 maanden in geval van fabrieksfouten en/of breuk, echter niet op beschadigingen door gebruik. Indien een artikel onder de garantievoorwaarden valt worden de verzendkosten van het terugsturen aan Afnemer terugbetaald. Indien een artikel niet onder de garantievoorwaarden valt zijn de verzendkosten van het terugsturen voor rekening van Afnemer. Terugsturen alleen na overleg met Dinky Design Sport.

10 Producten
Afbeeldingen bij de producten kunnen licht afwijken. Dinky Design Sport doet haar uiterste beste dit niet voor te laten komen. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend.

11 Prijzen
De prijzen voor Producten staan vermeld op de website. Prijzen zijn uitgedrukt in Euro en inclusief omzetbelasting.
De prijzen zijn gebaseerd op de geldende wisselkoersen. Indien deze (in belangrijke mate) wijzigen, is Dinky Design Sport, ook na het sluiten van de overeenkomst, gerechtigd de prijs dienovereenkomstig bij te stellen.
In alle andere gevallen is Dinky Design Sport ook na het sluiten van de overeenkomst bevoegd kennelijke fouten in de prijsstelling te corrigeren, wanneer deze prijsstelling evident onjuist is en berust op een kennelijke verschrijving of drukfout.

12 Overmacht
Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Dinky Design Sport onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Dinky Design Sport kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden wordt ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, stagnatie of andere problemen bij de productie door Dinky Design Sport of haar toeleveranciers en/of bij haar eigen of door derden verzorgd transport en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, telecommunicatiestoringen, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.

Ingeval van Overmacht heeft Afnemer geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als Dinky Design Sport als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben. Dinky Design Sport zal Afnemer zo spoedig mogelijk van een (dreigende) Overmacht op de hoogte stellen.

13 Correspondentie
Alle correspondentie met Dinky Design Sport dient bij voorkeur te geschieden via het contactformulier. 

14 Privacy Policy
Dinky Design Sport hanteert een Privacy Policy zoals beschreven in de rubriek Privacy Policy.

15 Geschillen
Dinky Design Sport heeft het recht een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

16 Toepasselijk recht
Op elke koopovereenkomst tussen Dinky Design Sport en Afnemer is Nederlands recht van toepassing. 

 

Privacy Policy
Dinky Design Sport respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Dinky Design Sport zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.
 

Disclaimer
Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.
Ondanks de zorg die door ons aan de correcte invoer van de gegevens van de aangeboden sportartikelen besteed wordt, kan Dinky Design Sport niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk gehouden worden voor eventuele fouten of onvolkomenheden in de gegevens. Bezoekers en/of gebruikers van onze site kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de door ons aangeboden informatie, data, adviezen, verklaringen, producten, prijzen, of de gevolgen van eventuele via de informatie ontstane transacties.